Disclaimers


Algemene disclaimer: de informatie op deze website wordt met de grootste zorg uitgewerkt. Echter, VlaTAM vzw kan niet garanderen dat deze informatie op elk moment actueel, correct en volledig is. VlaTAM vzw aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor elke vorm van schade of letsel die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site.


Cookies: deze website gebruikt geen cookies.


Privacy disclaimer: Alle naar personen/organisaties identificeerbare informatie die je als bezoeker via mail bezorgt wordt door ons met de nodige realistische zorg behandeld en bewaard. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven tenzij expliciet nodig voor het gebruik van onze diensten (bv. verhuur van ritten) of indien de wet ons dit verplicht. Voor deze informatie kan VlaTAM vzw geen versleuteling kan garanderen. Door deze informatie te geven verklaar je jezelf akkoord dat VlaTAM vzw deze informatie bewaart voor zolang nodig in de context van de dienstverlening en in functie van de normale werking van een vzw. Je kan steeds terecht bij VlaTAM vzw om je informatie in te zien, te wijzigen of om te vragen deze informatie te verwijderen.


HOME

error: Content is protected !!